towar
氯鸵 󊬲5烫 岩浪芡紊 牦镨螯 . 署囫眍溧. 杏烟乓惹

 

︷黟 葛

腕驽 call-鲥眚?

腕驽 疋铋 襦轵?

软蝈痦弪-爨汔玷

氯鸵 󊬲5烫 岩浪芡紊

 • 皱磬:  
 • 2.34
  铒. 鲥磬 玎:匾 
 • 3.16
  痤珥. 鲥磬 玎:匾 
 • 羊疣磬: 形蜒冗  
 • 物桉囗桢: 仕姥 闲巫臀岩 10.9, DIN 7991 
 • 吾眍怆屙桢: 04.10.2016
 • 青赅玎螯 如狃囗眍

   

 

杏烟乓惹

 

 

 

 

towar